Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputENGLISH FOR CABIN CREW
(engleski jezik za kabinsko osoblje)

 

Opšte o obuci:

Kurs ,,ENGLISH FOR CABIN CREW " je namenjen onima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika za potrebe posla kabinskog osoblja.

Kurs sprovodi master profesor engleskog jezika koji je ovlašćen od strane Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva R. Srbije da sprovodi nastavu iz engleskog jezika u okviru obuke koja se realizuje u cilju sticanja dozvole kabinskog osoblja u međunarodno priznatom Centru za obuku kabinskog osoblja Elite Academy koji je pod direktnim  nadzorom Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva R. Srbije.

Svaki polaznik kursa kao literaturu za kurs dobija primerak udžbenika i audio disk namenjen slušaocima kursa.

Obuka obuhvata teorijsku nastavu i praktične vežbe.

Teorijska obuka se sprovodi u savremenoj učionici, dok se praktične vežbe sprovode na simulatoru aviona Boeing 737-800NG.

Kurs se održava u malim grupama, da bi se profesor posvetio svakom polazniku podjednako.

Obuka obuhvata 140 školskih časova teorijske i praktične nastave.

Kurs se sastoji iz dva dela:

-Osnove gramatike engleskog jezika 

- Engleski jezik za kabinsko osoblje

Prvi deo se sastoji od 40 jedinica u trajanju od 2 školska časa (90 minuta), koje će se obrađivati kroz teoriju i razna vežbanja, a imaju za cilj da polaznici steknu dobro znanje iz osnova engleskog jezika, kao i da bi lakše savladali i bolje razumeli drugi deo kursa. Prvi deo kursa podrazumeva i testiranje koje će utvrditi da li su polaznici savladali prvi deo kursa.

Drugi deo kursa omogućava polaznicima da savladuju engleski jezik za kabinsko osoblje, a koji će im pomoći da adekvatno izvršavaju dužnosti kabinskog osoblja tokom leta. Sastoji se od  30 jedinica u trajanju od 2 školska časa (90 minuta) od čega su poslednjih 6 jedinica simulacije realnih situacija tokom leta i upotreba naučenog gradiva u praksi. Tokom tih časova instruktor će oceniti da li su polaznici u potpunosti savladali kurs.

Glavne karakteristike drugog dela kursa: naglasak na poboljšanju veština slušanja i razgovora (slušanje dijaloga u raznim situacijama, govorne vežbe sa naglaskom na izgovor, intonaciju i fluentnost), primena gramatike na praktičnim primerima (naglasak je na korisnim frazama koje se koriste za pitanja, odbijanja, nerazumevanje i molbama da se nešto ponovi, davanje informacija, izveštavanje, traženje saveta, rešavanje problema, primanje saveta, suočavanje sa problemima itd.) kao i savladavanje rečnika korisnih fraza. Tokom kursa polaznici će poboljšati svoju komunikaciju u raznim situacijama: osoblje i putnici- čitanje formalnih obaveštenja, posvećivanje pažnje svakom putniku; osoblje i kokpit- formalna i neformalna komunikacija; osoblje i osoblje- obraćanje persera kabinskom osoblju, obraćanje kabinskog osoblja perseru, i međusobna komunikacija među članovima kabinskog osoblja.

Polaznici tokom kursa imaju više progress testova, više usmenih procena tokom praktične nastave.  Polaznik koji ima prisustvo na minimum 80% fonda časova,  uspešno položene sve progress testove, uspešno završene usmene procene stiču pravo na polaganje završnog testa. Polaznik koji uspešno položi završni test stiče sertifikat o uspešno završenoj obuci. 

Trajanje obuke:

Varijanta 1

Školovanje traje 3,5 meseca. Nastava se održava 3 dana nedeljno, po 4 školskih časova dnevno

Varijanta 2

Školovanje traje 2 meseca. Nastava se održava 5 dana nedeljno, po 4 školskih časova dnevno

Uslovi za upis:

Uslov za upis na kurs je poznavanje engleskog jezika najmanje na nivou A2 ili B1 što se vrši proverom znanja pre upisa kroz ulazni test.

Kandidati koji žele da pohađaju kurs, a poseduju dozvolu kabinskog osoblja (Cabin Crew Attestation) ne polažu ulazni test.

Potrebana dokumenta za upis:

  • Curiculum Vitae (CV)

  • Slika kandidata (1x portret 3,5x4,5cm)

Cena obuke:

Iznos školarine za obuku ENGLISH FOR CABIN CREW je 250 eur u dinarskoj protiv vrednosti na dan uplate po prodajnom kursu Uni Credit Banke.

Postoji mogućnost plaćanja na rate. Broj rata i visina rate zavise od visine zarade nosioca beskamatnog kredita o školovanju. Nosilac kredita mora biti u stalnom radnom odnosu. Nosilac kredita može biti polaznik obuke ili lice koje je saglasno da u njegovo ime bude nosilac kredita.

Školarina obuhvata:

  • udžbenike, audio i video materijale

  • teorijsku nastavu

  • praktične vežbe

  • Polaganje završnog ispita u Akademiji

  • Izdavanje Diplome/Sertifikata

Novosti