Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputOpšte o obuci:

Imaocu dozvole kabinskog osoblјa čiji je rok važenja istekao definiše se obnova znanja po sledećim uslovima:


Manje od 3 godine

Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo manje od 3 godine - imalac dozvole mora da završi osnovnu obuku iz predmeta:

1. „Osnove vazduhoplovstva i vazduhoplovnih propisa "


Od 3 do 5 godina

Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od 3 godine, a manje od 5 godina - imalac dozvole mora da završi osnovnu obuku iz predmeta:

1. „Osnove vazduhoplovstva i vazduhoplovnih propisa " i položi ispit iz svih predmeta u skladu sa odredbama CC.TRA.220 (c) Pravilnika o letačkom osoblјu (Sl.glasnik RS, br. 33/13 i 61/15).


Preko 5 godina

Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od 5 godina - imalac dozvole mora da završi osnovnu obuku iz svih predmeta i položi ispit iz svih predmeta u skladu sa odredbama CC.TRA.220 (c) Pravilnika o letačkom osoblјu (Sl.glasnik RS, br. 33/13 i 61/15).


Trajanje obuke:

Varijanta 1 - Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo manje od 3 godine, vreme trajanja obuke za obnovu dozvole je 2 radna dana.

Varijanta 2 - Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od 3, a manje od 5 godina, vreme trajanja obuke za obnovu dozvole je 2 radna dana.

Varijanta 3 - Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od 5 godina, vreme trajanja obuke za obnovu dozvole je 3-4 meseca.


Uslovi za upis:


Potrebana dokumenta za upis:

  • Cabin Crew Attestation - overena fotokopija
  • Curiculum Vitae (CV)
  • Izvod iz matične knjige rođenih - original
  • Uverenje o državljanstvu – original
  • Slike kandidata


(1x cela figura – 10x15cm i 1x portret 3,5x4,5cm)


Cena obuke:

Varijanta 1 - Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo manje od 3 godine, iznos školarine za obnovu dozvole kabinskog osoblja (Cabin Crew Attestation) iznosi 40.000 rsd.

Varijanta 2 - Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od 3, a manje od 5 godina, iznos školarine za obnovu dozvole kabinskog osoblja (Cabin Crew Attestation) iznosi 49.000 rsd.

Varijanta 3 - Ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahteva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od 5 godina, iznos školarine za obnovu dozvole kabinskog osoblja (Cabin Crew Attestation) iznosi 280.000 rsd.

Postoji mogućnost plaćanja na rate. Broj rata i visina rate zavise od visine zarade nosioca beskamatnog kredita o školovanju. Nosilac kredita mora biti u stalnom radnom odnosu. Nosilac kredita može biti polaznik obuke ili lice koje je saglasno da u njegovo ime bude nosilac kredita.

Školarina obuhvata:

  • udžbenike, audio i video materijale
  • teorijsku nastavu
  • praktičnu nastavu
  • polaganje završnog ispita u Akademiji
  • Izdavanje Diplome

Novosti