Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputPrivate Pilot Licence PPL (A)

 

Opšte o obuci:

Cilj kursa za dozvolu PPL(A) je da obuči kandidata do nivoa neophodnog da efikasno i bezbedno leti po VFR pravilima u nekomercijalnom saobraćaju kao kopilot ili vođa vazduhoplova.

Obuka za PPL sastoji se od:
-    Teorijske obuke
-    Praktične obuke (Obuke na avionu)

Program teorijske obuke sastoji se od 155 časova (1 čas = 45min.) teorijske nastave iz 9 vazduhoplovnih predmeta i 40 časova (1 čas = 45min.) teorijske nastave iz 4 opšta predmeta usko vezana za vazduhoplovstvo (vazduhoplovni menadžment,  poslovni i diplomatski protokol, savremena komunikacija, prva pomoć).

Napomena: Nastava se za zaposlene održava u popodnevnim časovima, a vreme i termini se zakazuju u dogovoru s kandidatima, na bazi nedeljnog rasporeda.

Praktična obuka sastoji se od 45 sati letenja (1 sat letenja = 60 min.) koji se realizuju kroz 4 faze:

Prva faza - Informativno letenje
Druga faza - Školski krug
Treća faza - VFR zona
Četvrta faza - Navigacijsko letenje

Trajanje obuke:

3 meseca - zavisno od vremenskih uslova

Uslovi za upis:

Svi zainteresovani kandidati pre nego što upišu Akademiju prolaze kroz proces selekcije koji se sprovodi na osnovu sledećih kriterijuma:

 • navršenih 16 godina starosti
 • poznavanje engleskog jezika - srednji B nivo, matematike i fizike - zasniva se na znanju stečenom u srednjoj školi (testiranje)
 • odsustvo psiho-fizikih poremećaja (provera se vrši testiranjem i razgovorom sa kompanijskim psihologom)

Napomena: Ukoliko kandidat ne ispunjava neki od kriterijuma selekcije Akademija mu nudi pomoć u odklanjanju nedostataka, jer kod nas ne postoje problemi već samo rešenja!

Potrebna dokumenta za upis:

 • maloletni kandidati trebaju da dostave saglasnost roditelja ili staratelja da mogu da pohađaju obuku
 • diploma o stečenom srednjem/visokom obrazovanju - overena fotokopija
 • curiculum Vitae (CV)
 • izvod iz matične knjige rođenih - original
 • uverenje o državljanstvu - original
 • potvrda nadležnog državnog organa da kandidat nije osuđivan
 • slike kandidata (1x cela figura - 10x15cm i 1x portret 3,5x4,5cm)
 • kandidat mora imati važeće medicinsko uverenje Class 1 ili Class 2 o osposobljenosti za nesmetano obavljanje letačkih poslova, izdato od strane Autorizovane Medicinske Institucije u skladu sa JAR FCL 3 koje treba pribaviti neposredno pred potpisivanje Ugovora o školovanju.

Cena obuke:

Iznos školarine za sticanje međunarodno priznate (internacionalne) PPL iznosi 6850 eur.

Uplata školarine se vrši u dinarima po  prodajnom kursu UniCredit banke na dan uplate.

Postoji mogućnost plaćanja na rate. 

Školarina obuhvata:

 • udžbenike, audio i video materijale
 • teorijsku nastavu - 195 časova (1 čas = 45min.)
 • praktičnu nastavu – 45 sati letenja (1 sat letenja = 60 min.) na jednomotornom klipnom avionu
 • troškove ulaznica i troškove smeštaja tokom realizacije vannastavnih aktivnosti (Team Building vikendi uz  wellness & spa aktivnosti, organizovane posete muzejima, pozorištima, bioskopu.)
 • obuku koju sprovodi Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd u cilju sticanja Sertifikata o osposobljenosti za primenu reanimacionih mera
 • izdavanje međunarodno priznatog ECDL Sertifikata
 • polaganje završnog ispita u Akademiji
 • izdavanje Diplome

Ostalo:

ELITE ACADEMY svojim polaznicima tokom školovanja za licencu (dozvolu) kabinskog osoblja, ukoliko imaju potrebu, omogućava prekvalifikaciju po specijalnim uslovima za obrazovni profil turistički tehničar, koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete u školi koja je deo ELITE GROUP ili školovanje po specijalnim uslovima u cilju sticanja visokog obrazovanja i stepena osnovnih akademskih studija iz oblasti menadžmenta na fakultetu koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, a koji je takođe deo ELITE GROUP.