Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputSEP CLASS RATIN
(Ovlašćenje za klasu jednomotornih klipnih aviona)

 

Opšte o obuci:

Cilj obuke je da obuči kandidata do nivoa neophodnog da bi se stekle veštine neophodne za samostalno letenje na jednomotornom klipnom avionu, sa levog sedišta, u VFR pravilima.

Teorijska obuka sastoji se od 17 časova teorijske nastave (1 čas = 45min.) koja pokriva Cessnu 172.
Praktična obuka sastoji se od vežbi u vazduhu sa ukupnim trajanjem od 3 sata (1 sat letenja = 60 min).

Trajanje obuke:

6-7 dana zavisno od vremenskih uslova

Uslovi za upis:

Kandidat mora imati važeću PPL ili CPL dozvolu i važeće lekarsko uverenje Class 1 ili Class 2 o osposobljenosti za nesmetano obavljanje letačkih poslova, izdato od strane Autorizovane Medicinske Institucije u skladu sa JAR FCL 3.

Potrebana dokumenta za upis:

 • maloletni kandidati trebaju da dostave saglasnost roditelja ili staratelja da mogu da pohađaju obuku
 • PPL ili CPL dozvola  - overena fotokopija
 • važeće lekarsko uverenje Class 1 ili Class 2 - overena fotokopija
 • diploma o stečenom srednjem/visokom obrazovanju - overena fotokopija
 • curiculum Vitae (CV)
 • izvod iz matične knjige rođenih - original
 • uverenje o državljanstvu - original
 • potvrda nadležnog državnog organa da kandidat nije osuđivan
 • slika kandidata (1x portret 3,5x4,5cm)

Cena obuke:

Iznos školarine iznosi 570 eur.

Uplata školarine se vrši u dinarima po prodajnom kursu UniCredit banke na dan uplate.

Školarina obuhvata:

 • udžbenike, audio i video materijale
 • teorijsku nastavu - 17 časova (1 čas = 45min.)
 • praktičnu nastavu - 3 sata letenja (1 sat letenja = 60 min.) na jednomotornom klipnom avionu
 • polaganje završnog ispita u Akademiji
 • izdavanje Diplome